Onze visie

Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt

Nieuwsberichten

Aanbod vorming op maatHet netwerk beschikt over enkele bestaande vormingspakketten die naargelang de vormingsvraag en de doelgroep aangepast kunnen worden. Hieronder vindt u enkele voorbeelden. Andere vormingsvragen kunnen in onderling overleg uitgeklaard en afgebakend worden.

 

Wat is palliatieve zorg?
In deze module staan we stil bij de oorsprong en definitie van palliatieve zorg. We kaarten het verschil aan tussen palliatieve en terminale zorg en benadrukken de belangrijkste pijlers van deze zorg. Ten slotte loodsen wij u doorheen het landschap van palliatieve zorg en informeren u over de verschillende diensten en organisaties waar u terecht kunt voor palliatieve zorg.

 

Basismodule pijn- en symptoomcontrole
We concentreren ons op de basiskennis pijn- en symptoomcontrole en benadrukken het belang van observatie en registratie. De algemene principes en implicaties op het maag- en darmstelsel komen eveneens aan bod. 
 
Pijn- en symptoomcontrole voor gevorderden
U kent reeds de algemene principes van pijn- en symptoomcontrole in de palliatieve zorg: analgetische ladder, vaak voorkomende hinderlijke symptomen,... We gaan verder in op pijnstilling zoals analgetica, coanalgetica en adjuvantia. Daarnaast staan we stil bij specifieke symptoombestrijding aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. 
 
Praktisch gebruik van de spuitaandrijver
Om het comfort van de palliatieve patiënt te optimaliseren, maken we regelmatig gebruik van een spuitaandrijver.  Tijdens deze vorming leren wij u het toestel te gebruiken. Voor welke indicaties gebruiken we het en wanneer beter niet? Hoe bereken ik de omschakeling qua dosering en middel naar de spuitaandrijver? Verder staan we stil bij belangrijke aandachtspunten. In deze sessie oefenen we ook het praktisch gebruik van het toestel in. 
 
Wat moet ik zeggen? Spirituele pijn binnen palliatieve zorg
Binnen palliatieve zorg hebben we voornamelijk aandacht voor fysieke en psycho-sociale problemen. Spiritualiteit is de vierde pijler die vaak vergeten wordt. Of dat denken we tenminste.Hoe kunnen we binnen de dagdagelijkse zorg meer aandacht hebben voor existentiële en spirituele problemen, ook binnen palliatieve zorg? Wat is spiritualiteit eigenlijk? Hoe kunnen we taal geven aan spiritualiteit?Hoe kunnen we binnen de dagdagelijkse zorg signalen onderkennen die wijzen op spirituele noden? In deze vorming gaan we dieper in op bovenstaande vragen.
 
Medisch begeleid sterven en vroegtijdige zorgplanning
Deze vorming steunt op drie belangrijke principes: de wet op palliatieve zorg, de wet op de patiëntenrechten en de wet op euthanasie. We gaan na wat de invloed van deze wetten is op het tijdig plannen van de zorg? 
 
Palliatieve sedatie: what's in a name?
In deze vorming komt eerst en vooral de definitie en het doel van palliatieve sedatie aan bod. De lesgever benadrukt eveneens het belang van goede communicatie met patiënt, hulpverleners en familie. Ten slotte gaat de lesgever in op de praktische uitvoering vanaf de opstart tot de beëindiging. 
 
Euthanasie: what's in a name?
Deze vorming focust zich eerst en vooral op de definitie van euthanasie, de wettelijke bepalingen en procedures met bijhorende documenten. We leggen de nadruk op communicatie met alle betrokkenen: patiënt en zijn omgeving, arts en andere zorgverleners. Tenslotte gaat er aandacht naar de praktische uitvoering van euthanasie. 
 
Een lokroep naar de LOKgroep: vorming palliatieve sedatie voor huisartsen
Vanuit ervaring weten we dat palliatieve sedatie een complexe handeling is waarover veel misverstanden bestaan. Als huisarts staat u vaak onder grote druk. Deze vorming schept duidelijkheid in de mogelijke toepassingen en technieken en biedt handvaten om met de externe druk om te gaan. De opleiding biedt u de weg naar een state of the art palliatieve sedatie anno 2019. Zowel het inhoudelijke, technische als communicatieve aspect komt aan bod. Equipe-arts Dr. Siegfried Provoost en een verpleegkundige van de Multidisciplinaire Begeleidingsequipe (MBE) verzorgen deze vorming. 
 
Comfort in de stervensfase
Comfortzorg in palliatieve zorg gaat over meer dan pijn-en symptoomcontrole. We staan stil bij de vraag “wie ben ik als hulpverlener en wat doe ik om het comfort van een palliatieve patiënt te verbeteren ofte handhaven?” Via reflectie komen we los van routinematig handelen. Ook niet-medicamenteuze benaderingen van zorg en de rol/betekenis van de mantelzorger komen aan bod. 

 

Niet te jong voor verlies
Steeds meer kinderen en jongeren krijgen te maken met een ouder of grootouder die ongeneeslijk is. Ouders, familieleden en hulpverleners ervaren vaak onwennigheid, behoedzaamheid en onmacht en vragen zich terecht af hoe ze deze kinderen en jongeren hierin kunnen bijstaan en betrekken. Dat kinderen ondersteuning nodig hebben, is duidelijk maar hoe doe je dat? Hoe kunnen we er over waken dat kinderen en jongeren niet over het hoofd gezien worden? Hoe kunnen we hen kansen geven om de laatste levensfase van hun zieke familielid op een een voor hen gepaste manier te beleven? 
 
Rouw en rouwverwerking: basiskennis 
In deze module gaat de lesgever in op de nieuwe wetenschappelijke inzichten betreffende rouw en rouwzorg. Wat is rouw en hoe uit die zich?  Welke signalen of gedragingen wijzen op gecompliceerde zorg? Hoe gaan hulpverleners om met rouwende mensen? Welke zorg bestaat er voor rouwenden?
 
Rouw bij ouderen
Ouderen rouwen maar hoe uit zich dit bij hen? Waarop moeten wij als hulpverlener letten? Vertrekkend vanuit een theoretisch kader gaan we dieper in op een gepaste omgang met deze kwetsbare groep.
 
Rouw bij de zorgverlener
Als hulpverlener hecht je je aan je patiënten of cliënten. Wat doet het verlies van cliënten of patiënten met ons als hulpverlener? Hoe komt het dat mijn collega op een andere manier reageert dan ik? Wat hebben wij nodig om ons werk in de zorg verder te kunnen zetten? Samen met de lesgever gaat de groep op zoek naar antwoorden.
 
Zorg voor de zorgenden
Werken in de zorg vergt veel van de zorgverlener. We voelen vaak mee met onze patiënten of cliënten. Het is niet verwonderlijk dat het percentage aan burn-out bij hulpverleners hoog ligt. In deze sessie reflecteren we aan de hand van enkele schema's over onze eigen zorgbalans.