Onze visie

Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.

Nieuwsberichten

Netwerk Heidehuis vzwHet Heidehuis vzw wil, in navolging van haar pioniers, op het vlak van het palliatieve gedachtegoed vooruitstrevend, vernieuwend en verdiepend zijn.

Zij wil hiertoe de palliatieve zorg voortdurend (her)definiëren en onder de aandacht brengen in een maatschappij die dit niet vanzelfsprekend vindt. Een correcte beeldvorming is essentieel: palliatieve zorg is in se mensbetrokken, empathische, geëngageerde en deskundige hulpverlening.

Autonomie van de palliatieve patiënt, holisme, multi-disciplinariteit, ethisch denken, pluralisme, mededogen, respect voor de leefsituatie, ... zijn centrale waarden binnen het kwaliteitsvol zorgen voor de palliatieve patiënt.

Het netwerk wil pleitbezorger zijn van deze waarden en bijhorende spiritualiteit op het moment dat deze – individueel en/of in de samenleving – voor de palliatieve patiënt en zijn onmiddellijke omgeving op het spel staan. Dit vergt een kritische houding en stellingname van het Netwerk tegenover wat ‘algemeen gangbaar’ is. Tevens vraagt dit een voortdurend constructief zoeken naar hoe de waarden die in het gedrang (dreigen te) komen, kunnen gevrijwaard worden.

Iedereen die een palliatieve vraag heeft, individueel en/of op organisatieniveau, kan beroep doen op het Netwerk. Het Netwerk heeft bij deze vraag vooral een coördinerende expertise die gebruik maakt van de know-how en expertise van personen en settings die dagdagelijks met palliatieve zorg bezig zijn. Ideaal gesteld moet het effect van het functioneren van Netwerk voelbaar zijn voor mensen die – dagdagelijks - de directe palliatieve patiëntenzorg realiseren: de expertise bevindt zich immers daar. Het netwerk wil een meerwaarde bieden door haar logistieke steun en anderzijds de ruimte/plaats/forum bieden om vragen te kunnen stellen.

Voor de realisatie van haar doelstellingen kan het Netwerk ook zelf nieuwe initiatieven opstarten (vb. CTZT, Dagcentrum, ...). Het netwerk beoogt hierbij de complementaire ondersteunende diensten te organiseren zonder de functie van reguliere diensten/zorgverstrekkers over te nemen.

Om de concrete vragen en initiatieven ook structureel te ondersteunen, kiest het Netwerk ervoor om te investeren in relaties met allerhande overheden. Zo is ondermeer het zichtbaar maken van noden, initiatieven, belang van opleidingscriteria, onderwijs, … naar overheid en/of samenleving toe, een belangrijke opdracht. Ook de keuze om (pro)actief studie– en onderzoekswerk te bevorderen, is hiervan een uiting. Het Netwerk is en wil een sterke speler op Vlaams niveau blijven.

Het eigene van dit Netwerk is haar (historische) verwevenheid met de settings. De opzet is om met alle actoren in dezelfde denkrichting te bewegen, onderlinge solidaire samenwerking te stimuleren en motiveren. Dit betekent enerzijds de verschillende settings met hun eigen klemtonen en realiteiten kennen, maar ook in dialoog durven uitdagen/bevragen/confronteren.

Hoewel expertise het kernwoord is, zijn niet enkel professionelen partner voor en in het Netwerk. Zo hebben mantelzorgers en vrijwilligers vanaf het begin deel uitgemaakt van het Netwerk en is hun bijdrage onlosmakelijk met het Netwerk verbonden.

Met alle medewerkers en directe partners streeft het Netwerk naar het opbouwen en voeden van eenzelfde gedachtegoed dat door iedereen met hart en ziel gerealiseerd wordt in woord en daad. Dit vraagt om open communicatie, discretie, vertrouwen, werken in teamverband, bereidheid tot opleiding en ook zelfzorg. Het Netwerk wil hen hiertoe coachen, de ruimte bieden zich te ontwikkelen en te ontplooien, ook de persoon van de medewerker blijven zien, loopbaankansen bieden, …

Kortom: het Netwerk wil ambitieus handelen in functie van meer kwalitatieve zorg rond het levenseinde.