Onze visie

Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.

Nieuwsberichten

Palliatieve Zorgeenheid De VlinderDe Palliatieve zorgeenheid (PZE) de Vlinder is een verblijfseenheid met 9 bedden.  De eenheid vormt een samenwerking tussen het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, het AZ Sint-Lucas en vzw Heidehuis.  De Vlinder biedt een ‘intensieve’ palliatieve zorg aan, zorg die nergens anders kan geboden worden.

De Vlinder is een pluralistische eenheid, alle patiënten – ongeacht hun levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging – kunnen opgenomen worden.

De eenheid staat voor ‘zorg in verbinding’.  Binnen het ‘levend netwerk’ vzw Heidehuis werken we intens samen met de zorgteams en de palliatieve supportteams van het AZ Alma, het AZ Sint-Jan, het AZ Sint-Lucas en het AZ Zeno, de palliatieve zorg thuis en het palliatief dagcentrum Heidehuis.  Samen met de zorgverleners binnen dit netwerk proberen we bij te dragen tot een kwalitatieve en transmurale zorg voor de palliatieve patiënt.  ‘Zorg in verbinding’ betekent concreet:

 • Het streven naar een continuïteit in de zorg,
 • het delen van informatie en communicatie rond de patiënt,
 • doorheen de zorgsettings, met de behandelende huisarts(en), specialist(en), thuisverpleging,
 • met de familie als volwaardige partner in de zorg,
 • en met aandacht voor rouwzorg na het sterven.

Volwassen patiënten die progressief en ongeneeslijk ziek zijn, op relatief korte termijn zullen sterven en bij wie de zorg thuis of in een voor hen aangepaste omgeving niet langer haalbaar, veilig of wenselijk is, kunnen opgenomen worden in de Vlinder. We denken hierbij concreet aan volgende patiënten:

 • Oncologische patiënten
 • Niet-oncologische patiënten
 • Geriatrische patiënten die niet in een geschikt zorgkader verblijven met een korte prognose en een complexe zorgnood
 • Ook patiënten vanuit een gespecialiseerde zorgcontext – zoals mentaal kwetsbare volwassenen,  kwetsbare ouderen,… – kunnen in een terminale fase opgenomen worden mits een blijvende betrokkenheid en ondersteuning van de gespecialiseerde hulpverleners van deze zorgcontext.

Op basis van de ontvangen informatie over de medische en functionele toestand beslist de arts van de eenheid of een opname mogelijk en wenselijk is.  Uitzonderlijk is het mogelijk een palliatieve niet-terminale patiënt voor een korte en vooraf afgesproken periode op te nemen om het zorgnetwerk tijdelijk te ontlasten of om de comfortzorg op punt te stellen. 

In de loop van het verblijf kan onverwacht blijken dat een patiënt stabiliseert of beter wordt, en is het mogelijk dat hij opnieuw naar huis of een andere zorgsetting wordt georiënteerd.

De Eenheid streeft een huiselijke sfeer na, waarbij de zorgverleners een warme, bezielde en professionele zorg aanbieden aan de patiënt en zijn naasten.  Met deze totaalzorg willen we een antwoord bieden op fysische, psychische, sociale en spirituele noden .  Dit betekent:

 • Aandacht voor comfort en detailzorg
 • Mogelijkheid tot het deelnemen aan de zorg door de naasten
 • In sereniteit ruimte geven aan emoties, ruimte laten voor verwerking
 • Aandacht geven aan de context
 • Mogelijkheid bieden tot een gesprek over de zin en de betekenis van het leven en de dood, dit met respect voor de eigen overtuiging

Met deze huiselijke sfeer en totaalzorg willen we op de Eenheid méér bieden dan enkel goede zorg.  De personeelsomkadering, de opgebouwde expertise en de huiselijke infrastructuur maken het de zorgverleners mogelijk om op een authentieke manier goede palliatieve zorg aan te bieden.  De kamer, de living, de keuken benaderen de woonkamer thuis.

De totaalzorg op de Eenheid wordt gerealiseerd door een multidisciplinair team.  Het team bestaat uit de behandelende arts en de huisarts, verpleegkundigen, een psychologe, een maatschappelijk werker, een kinesist, logistiek assistenten, een pastoraal werker, een moreel consulent, vrijwilligers,…  De huisarts kan de patiënt op de Eenheid verder blijven opvolgen in samenwerking en overleg met het team.  Naast de huisarts zien we ook de andere actoren binnen de omgeving en de zorgcontext van de patiënt als volwaardige partners.

De medische behandeling richt zich op comfort en goede pijn- en symptoomcontrole. Bij een opname zijn de patiënt en zijn naasten ingelicht dat in principe geen ziekte-stabiliserende behandelingen meer worden ingesteld. Elke patiënt heeft dus een DNR 3 code, tenzij uitzonderlijk en vooraf anders overlegd.

De Vlinder is een eenheid waar we een zo hoog mogelijke levenskwaliteit bij het levenseinde nastreven.  We beogen een levenseinde dat past bij het unieke leven van elke patiënt.  Dit betekent concreet:

 • De zorg wordt afgestemd op de wensen, noden en de verwachtingen van de patiënt en zijn naasten. De normen en waarden van de patiënt worden bevraagd en zoveel als mogelijk centraal gesteld.
 • We trachten de symptomen van de patiënt te verlichten, steeds rekening houdende met de wensen en de draagkracht van de patiënt, de draagkracht van de naasten, het ethische aspect van de situatie.
 • Er is ruimte mogelijk voor complementaire zorg, waaronder diverse afscheidsrituelen, sommige alternatieve therapieën,…
 • Alle vragen en wensen rond het levenseinde worden beluisterd en begeleid, ook vragen rond palliatieve sedatie en euthanasie. Eventuele uitvoering gebeurt binnen de wettelijke context, zo mogelijk door de huisarts, steeds in nauw overleg en met de ondersteuning van de palliatieve arts, de verpleegkundige en het team.

Naast de uitgebreide patiëntenzorg, fungeert de Eenheid enerzijds ook als een opleidingscentrum voor verpleegkundigen en artsen, en anderzijds als een expertisecentrum voor alle geïnteresseerde zorgverleners en mantelzorgers.

We willen in de regio Noord West-Vlaanderen in de Vlinder maximale en kwaliteitsvolle zorg bieden. We willen patiënten en naasten ondersteunen om waardig en zinvol te leven tot het einde. We willen hen ruimte en tijd bieden om zoveel mogelijk samen te zijn, afscheid te nemen, en zoveel als mogelijk te helpen sterven zoals ze het zelf willen.

Stelt u het op prijs om iets te schenken uit dankbaarheid of genegenheid, neem dan contact op met een medewerker die raad kan geven omtrent zaken die nuttig zijn voor de dienst. U doet ons altijd een plezier met een cadeaubon maar u kan ons uiteraard ook steunen met een financiële gift (rekeningnummer BE02 7310 5261 9340). U kan bij uw storting als mededeling 'gift  + naam van de overledene' vermelden . U ontvangt een fiscaal attest vanaf € 40.


Palliatieve Zorgeenheid De Vlinder
Spaanse Loskaai 1
8000 Brugge
Tel. 050 47 01 30
E-mail: 
palliatievezorgdevlindersfx@azsintjan.be
Artsen: Dr. Dries Tant, Dr. Rob Schildermans, Dr. Kris Leleu, Dr. Birgit Loveniers, Dr. Frederik Van Damme, Dr. Carine Vandycke en Dr. Ludo Vanopdenbosch

Verpleegkundig coördinator: Mieke Vannoote

Aanmelden kan via dit formulier

De behandelend arts dient contact op te nemen met de arts van 'De Vlinder'.

De PPS score vindt u hier

Onze visie op het opnamebeleid vindt u hier